Hier tref je een verzameling aan algemene vragen en antwoorden omtrent vergoedingen, de beroepsvereniging MBOG en  algemene informatie over orthomoleculaire geneeskunde.

Frequently asked questions

Zorgverzekering / Health Insurance Check


Wil je weten of onze sessies in 2020 voor vergoeding in aanmerking komen, doe dan nu de check via deze link. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Advies is om zelf de eigen polisvoorwaarden te raadplegen. If you would like to know whether our sessions are reimbursed by your Health Insurer in 2020 please click the button or check here. Just select your health insurer and specific health plan. No rights can be derived from this information. Advice is for you to check your own insurance policy.
Over MBOG en KAB / About SOM and OATM


Over MBOG en KAB Als therapeut ben ik aangesloten bij de MBOG, de Maatschappij
ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde. De MBOG
waarborgt als beroepsvereniging de kwaliteit van haar leden door
onder andere verplichte bij- en nascholingen.
De MBOG is aangesloten bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen
(KAB). De KAB vertegenwoordigt haar leden in alle contacten naar
verzekeraars, overheid en andere instanties, waarmee de kwaliteit
van de aangesloten therapeuten nogmaals is gewaarborgd. De KAB
voorziet ook in regelingen ten aanzien van klachten, geschillen en
tucht. About MBOG and OATM As a therapist I am a member of the Society to promote Orthomolecular Medicine (SOM). The SOM safeguards the quality of services provided within Orthomolecular Medicine through for example obligated further training. The SOM is affiliated with OATM, the Organization for Alternative Treatment Methods. OATM represents her members is all contact with health insurers, government and other institutions so her members' rights are safeguarded. The OATM also provides for arrangements regarding complaints, disputes and discipline. More information can be found at www.kab-koepel.nl
Voordelen Orthomoleculaire Therapie / Advantages Orthomolecular Therapy


Voordelen van Orthomoleculaire Therapie

 1. Maatwerk, dus op uw persoon toegespitst, immers geen mens is gelijk
 2. Oorzaken worden aangepakt en desnoods de oorzaak van de oorzaak, dus geen symptoombestrijding, en de behandeling is eindig
 3. Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten
 4. Kan samen met uw reguliere behandeling, ik ben opgeleid om eventuele interacties uit te zoeken.
 5. De behandeling betreft uw gehele medische geschiedenis, vaak hebben afzonderlijke klachten een relatie en zodoende kunnen vaak meerdere klachten samen aangepakt worden
 6. Ik heb een gedegen medische basiskennis als achtergrond anders was ik niet toegelaten tot de MBOG
 7. Er is een tuchtrecht, u kunt zich bij klachten melden bij een onafhankelijke instantie (KAB)
Benefits of Orthomolecular Therapy 1. Tailored, individual treatment, because no person is the same 2. Causes will be effectively treated, so no mere symptom treatment, the treatment is finite 3. Based on the latest scientific evidence 4. Can be combined with any regular medicine treatment, I am trained to find out any possible interaction with medication 5. The treatment concerns your whole medical history, often complaints which do not relate at first are actually connected and can be treated together 6. I have a thourough medical knowledge. Otherwise I would have not been admitted to the MBOG. 7. There is a transparent system of disciplinary regulations in place with an independant organisation (KAB)
Wat is Orthomoleculaire Geneeskunde? / What is Orthomolecular Medicine?


Wat is Orthomoleculaire Geneeskunde? Orthos betekent juist, Moleculair verwijst naar de stoffen waaruit uw lichaam is samengesteld en die nodig zijn voor lichaamsprocessen. Beiden belangrijk voor uw gezondheid Nobelprijs winnaar Linus Pauling is de grondlegger, het begon met zijn onderzoek van vitamine C bij duiven. De basis is de reguliere medische kennis en nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar dan wel vanuit een totaalbeeld van de interactie van alle lichaamsprocessen

 • Bijv. de darmen kunnen invloed hebben op stoffen die ook van belang zijn voor de hersenstofwisseling of vice versa
 • Bij 10 personen met dezelfde klachten, blijkt vaak dat de oorzak(en) verschillend is/kan zijn; daarom is elk behandelplan een op maat gemaakt advies
 • Op basis van uw medische historie incl. de zwangerschap van uw moeder van u wordt bepaald welke lichaamsprocessen niet goed werken
Een behandelplan bestaat uit een voedingsadvies, evt aangevuld met tijdelijke supplement(en) indien blijkt dat er tekorten zijn of met kruiden die een bepaald effect versterken waardoor het lichaam beter functioneert en uw lichaam de bouwstoffen of prikkels krijgt tot verbetering. What is Orthomolecular Medicine? Orthomolecular = relating to, based on, using, or being a theory according to which disease may be cured by providing the optimum amounts of substances (such as vitamins) normally present in the body. The starting point is regular medicine and recent scientific insights used and looked at from a holistic point of view taking into account all physical processes and their interactions.
 • E.g the gut can influence chemicals that also influence the brain metabolism and vice versa
 • When 10 persons have the same complaints, often the causes are different or can be different; it is therefore important to individualize treatment
 • Based on your medical history (dating back to your birth) we can determine what body processes can be compromised.
A treatment plan consists of a nutritional advice, possibly supplemented with temporary supplement (s) if it appears that there are deficiencies or with herbs that strengthen a certain effect so that the body functions better and your body gets the building materials or stimuli for improvement. For more information have a look at t he website by the founder of Orthomolecular therapy, Linus Pauling. "More than 40 years ago, Dr. Linus Pauling concluded that vitamins and other essential micronutrients play a significant role in enhancing health and preventing disease. Thus, in 1973 he co-founded the Linus Pauling Institute to carry out research in this field that he believed would be of enormous importance to public health."
Voor wie is Orthomoleculaire therapie geschikt? / Who can benefit from Orthomolecular therapy?


Voor wie is Orthomoleculaire therapie geschikt?

 • Door behandeling van de klachten waarvan men het meest last heeft, kunnen vaak bijkomende klachten ook verholpen worden.
 • Bij sommige klachten zijn delen van het lichaam onherstelbaar beschadigd, denk aan Parkinson, ALS, artrose. Vaak kan het degeneratieproces vertraagd worden of kunnen de klachten toch (voor een deel) verminderen.
 • Ook bij erfelijke aandoeningen kan de behandeling dusdanig aanslaan waardoor de klachten verminderen of de prognose positief verandert
Who can benefit from Orthomolecular therapy?
 • In treating ailments/complaints, often other complaints/conditions/aches also diminish.
 • With some diseases, parts of the body are irreparably damaged, such as Parkinson's, ALS, osteoarthritis. Often the degeneration process can be delayed or the complaints can (in part) decrease.
 • In the case of hereditary disorders, the treatment can also start in such a way that the symptoms decrease or the prognosis changes positively
Streng dieet? Haalbaarheid therapie / Strict diet? Feasibility of therapy


Streng dieet? Haalbaarheid therapie Vaak wordt gedacht aan een zeer streng dieet, handen vol met supplementen, dure voedingsmiddelen en veel werk in de eigen keuken. Dit beeld komt helaas voor maar is niet terecht. Ik zal u echter praktische tips te geven zodat de therapie ook haalbaar is. Ik ben ervan overtuigd dat gezond en lekker eten prima samengaan en dat dat niet perse duurder hoeft te zijn. Strict diet? Feasibility of therapy Often with nutrition therapy, people think of strict diets (you have to become a vegan or can never eat this and that, or only biodynamic foods are allowed), lots of and very expensive food and/or supplements, taking up lots of your time. Unfortunately, this does occur with some nutrition practices. However, I will give you practical tips and workplans that are feasible and inexpensive. Healthy and tasty nutrition is my objective and do not have to be more expensive.

Op Eat&Sea Therapy zijn algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast verwijs ik u naar de Disclaimer, het Privacy beleid en Cookie beleid van Eat&Sea Therapy.